19.10.2016 “Како да се подобри политичката одговорност во финансирањето на политичките партии”

  Најновиот ангажман на CRDP (Центар за Истражување, Документирање и Публикација) со „Џорџ К. Маршал Центар“ Алумни Асоцијацијата од Република Македонија.   Публикација на CRDP “Како да се подобри политичката одговорност во финансирањето на партиите во Косово: Истражување на алтернативните опции за подобрување на надзорот”, фаза II од страна на CRDP Косово и SECONS Србија, во партнерство со RRPP истражување на неформални мрежи на моќ, политичко покровителство и клиентелизам во Србија и Косово. “Како да ја подобриме политичката одговорност во финансирањето на политичките партии во Косово: изнаоѓање алтернативни можности за…

+