Маршал Центар Безбедносен Форум 2017 година

Маршал центар безбедносниот форум – Охрид 2017

„НАТО и ЕУ соработка во проектирањето стабилност за Западен Балкан“

26 – 28 август 2017 година

Агенда 2017

ALUM учество по земји 2017

Презентации: