ПРЕTСЕДАТЕЛ

Билјана Поповска

Професионално искуство:

Докторант по меѓународни односи и културна дипломатија, Универзитет во Букурешт, Берлин кампус. Магистер по меѓународни односи и решавање на конфликти од Филозофскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Скопје.

Во моментов работи како советник за билатерална соработка во образованието и обуката во Министерството за одбрана. Пред ова назначување работела како предавач во Воената академија во Скопје.

Области на интерес:

Решавање на конфликти, помирување, родови прашања, културна дипломатија, реформи во безбедносниот сектор и евроатлантски интеграции.

Нејзиното работно портфолио вклучува истражувачка работа презентирана и објавена во земјата и странство.

Поглавја на книги:

Ефекти од американската надворешна политика за демократски процеси во Република Македонија: помеѓу либерализмот и реализмот Славески, Стојан (et al.) Поглавје во Глобалните перспективи за американската надворешна политика: од надвор Во Палграве Мекмилан, САД, 2016

Effects of US Foreign Policy on Democratic Processes in the Republic of Macedonia: Between Liberalism and Realism Slaveski, Stojan (et al.) chapter in Global Perspectives on US Foreign Policy: From the Outside In Palgrave Macmillan US, 2016

Slaveski, Stojan and Biljana Popovska. “Access to Information in the Republic of Macedonia: Between Transparency and Secrecy.” In Handbook of Research on Civil Society and National Security in the Era of Cyber Warfare, ed. Metodi Hadji-Janev and Mitko Bogdanoski, 162-179 (2016), accessed February 15, 2016. doi:10.4018/978-1-4666-8793-6.ch008

(Славески, Стојан и Билјана Поповска. “Пристап до информации во Република Македонија: помеѓу транспарентноста и тајноста”. Во Прирачникот за истражување на граѓанското општество и националната безбедност во ерата на кибер-војувањето, ед. Методи Хаџи-Јанев и Митко Богданоски, 162-179 (2016), пристапено на 15 февруари 2016 година. Дои: 10.4018 / 978-1-4666-8793-6.ch008)

Преглед на книга:        

“За идентитетот на современата македонска нација: етнички или граѓански концепт?” Д-р Стојан Славески, Современа македонска одбрана (том. Број 14, број 12, стр. 127-130, јуни 2014 (печатено издание);

Таа е научен соработник –истражувач на Џорџ К.Маршал центар,Европски Центар за безбедносни студии за   и претседател на асоцијацијата на алумни на Маршал Центар – Република Македонија.

Здружението како невладина организација го организира традиционалниот форум за безбедност на Маршаловиот центар во Охрид, Република Македонија.

Напишете коментар

0